Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 8 Days 19 Hours 35 Minutes 49 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.03GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b49)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 18:54:12 10/04/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
19/04/2019 14:15
Weather-Display realtime Actual 0:00:07 19/04/2019 14:15
Weather-Display FTP Actual 0:00:18 19/04/2019 14:15
Weather-Display weather data Actual 0:00:29 19/04/2019 14:15