Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 44 Days 9 Hours 45 Minutes 26 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.64GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b49)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 7:27:04 04/12/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
17/01/2020 17:12
Weather-Display realtime Actual 0:00:01 17/01/2020 17:12
Weather-Display FTP Actual 0:02:10 17/01/2020 17:10
Weather-Display weather data Actual 0:02:20 17/01/2020 17:10