Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 11 Days 7 Hours 27 Minutes 58 Seconds
Memòria lliure del sistema 24.96GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b111)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 17:16:32 04/04/2020.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
08/04/2020 09:41
Weather-Display realtime Actual 0:00:02 08/04/2020 09:41
Weather-Display FTP Actual 0:01:11 08/04/2020 09:40
Weather-Display weather data Actual 0:01:19 08/04/2020 09:40