Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 20 Days 21 Hours 8 Minutes 16 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.12GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b49)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 18:54:12 10/04/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
20/06/2019 08:54
Weather-Display realtime Actual 0:00:08 20/06/2019 08:54
Weather-Display FTP Actual 0:04:12 20/06/2019 08:50
Weather-Display weather data Actual 0:04:28 20/06/2019 08:50