Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 40 Days 5 Hours 31 Minutes 24 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.28GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b49)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 15:29:44 08/10/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
14/10/2019 17:12
Weather-Display realtime Actual 0:00:01 14/10/2019 17:12
Weather-Display FTP Actual 0:02:05 14/10/2019 17:10
Weather-Display weather data Actual 0:02:16 14/10/2019 17:10