Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 5 Days 4 Hours 0 Minutes 17 Seconds
Memòria lliure del sistema 3.06GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b49)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 7:27:04 04/12/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
09/12/2019 11:25
Weather-Display realtime Actual 0:00:04 09/12/2019 11:25
Weather-Display FTP Actual 0:00:31 09/12/2019 11:25
Weather-Display weather data Actual 0:00:39 09/12/2019 11:25