Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 44 Days 13 Hours 17 Minutes 14 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.52GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b49)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 13:13:04 04/07/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
18/08/2019 02:30
Weather-Display realtime NO actualitzat 0:00:23 > 0:00:15
18/08/2019 02:29
Weather-Display FTP Actual 0:00:05 18/08/2019 02:30
Weather-Display weather data Actual 0:00:16 18/08/2019 02:30