Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 31 Days 7 Hours 7 Minutes 46 Seconds
Memòria lliure del sistema 2.95GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b49)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 7:27:04 04/12/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
23/02/2020 07:38
Weather-Display realtime Actual 0:00:10 23/02/2020 07:38
Weather-Display FTP Actual 0:03:09 23/02/2020 07:35
Weather-Display weather data Actual 0:03:19 23/02/2020 07:35